I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Közzétételi egység (adat) Elérhetőség Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató
Elérhetőségi adatok - A Kórház hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja Letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Kommunikációs vezető
Szervezeti struktúra - A Kórház szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Letöltés
Letöltés
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Kommunikációs vezető
A Kórház vezetői - A Kórház vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Feltöltés alatt A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Kommunikációs vezető
A Kórház felettes, illetve felügyeleti szervének az 1. pontban meghatározott adatai Letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig tartó archívumban tartásával Kommunikációs vezető

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Közzétételi egység (adat) Elérhetőség Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató
A Kórház alaptevékenysége, feladat- és hatásköre - A feladatot, hatáskört és alaptevékenységet meghatározó, alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat Letöltés
Letöltés
Letöltés
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig tartó archívumban tartásával Jogi és Humánpolitikai Igazgató
Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Letöltés A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig tartó archívumban tartásával Adatvédelmi felelős
A Kórház által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások - A közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Feltöltés alatt A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig tartó archívumban tartásával Finanszírozási Osztályvezető / Gazdasági Igazgató
A Kórház által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Letöltés Folyamatosan Az előző állapot 1 évig tartó archívumban tartásával Gazdasági Igazgató/Jogi és Humánpolitikai Igazgató
A Kórház nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Letöltés Negyedévente Az előző állapot 1 évig tartó archívumban tartásával Kommunikációs vezető
A Kórháznál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Letöltés
Letöltés
Letöltés
Letöltés
Letöltés
Letöltés
A vizsgálatokról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig tartó archívumban tartásával Jogi és Humánpolitikai Igazgató / Finanszírozási Osztályvezető
A közérdekű adatok igénylése - A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az osztályos adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Letöltés
Igénybejelentő lap
Negyedévente Az előző állapot törlendő Kommunikációs vezető
Működési statisztika - A Kórház tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Feltöltés alatt Negyedévente Az előző állapot 1 évig tartó archívumban tartásával Kontrolling Osztályvezető/ Finanszírozási Osztályvezető
Közzétételi listák - A Kórházra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Feltöltés alatt A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Kommunikációs vezető

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Közzétételi egység (adat) Elérhetőség Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató
Költségvetési beszámolók - A Kórház éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója Letöltés
Letöltés
Letöltés
Letöltés
Letöltés
A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig Gazdasági Igazgató
Foglalkoztatottak - A Kórháznál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költség- térítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Letöltés Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával Humánpolitikai és Munkaügyi Osztályvezető / Bérszámfejtési Osztályvezető
Szerződések - Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzet- biztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerző¬déseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Letöltés A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig Gazdasági Igazgató
A Kórház által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátott¬jai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Feltöltés alatt Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával Gazdasági Igazgató
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Letöltés Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával Pályázati Osztályvezető
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Letöltés
Letöltés
Letöltés
Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával Közbeszerzési Osztályvezető